1. Sözleþmenin onaylanmasý

Websayfamýz üyesi olmak istiyorsanýz, önce kayýt formunu doldurmanýz ve üyelik sözleþmesi hükümlerine uymayý kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.
Kullanýcý, kayýt formunu doldurup onayladýðý ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldýðý  andan itibaren üyelik sözleþmesine uymayý taahhüt etmiþ kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanýmý

Üyelik sözleþmesini onaylayan üyeler websayfamýzda sunulan hizmetlerden faydalanabilirler.

3. Üyelik Sistemi

Websayfamýz üyesi kendisinin belirleyeceði bir "kullanýcý adý" ve "þifre"ye sahip olur.
"Kullanýcý adý" üyeye özeldir ve ayný "kullanýcý adý" iki farklý üyeye verilmez.

Web Sayfamýz üyesi kendisinin belirleyeceði bir kullanýcý adý(e-posta) ve þifreye sahip olur.

Kullanýcý adý üyeye özeldir ve ayný kullanýcý adý iki farklý üyeye verilmez.

Þifre sadece kullanýcý tarafýndan bilinir. Kullanýcý dilediði zaman þifresini deðiþtirebilir. Þifre nin seçimi ve korunmasý tamamý ile kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Web Sayfamýz, þifre kullanýmýndan doðacak problemlerden kesinlikle sorumlu deðildir.

Kullanýcýnýn Web Sayfamýz üyeliði gerektiren servislere baðlanabilmesi için kullanýcý adýný ve þifresini girmesi gereklidir. Bu iþlem Web Sayfamýz a login olmak þeklinde tanýmlanýr.

4. Üye nin yükümlülükleri

Üye Web Sayfamýz servislerinden yararlandýðý sýrada,

- Kayýt formunda yer alan bilgilerin doðru olduðunu ve bu bilgilerin gerekli olduðu (þifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalý veya noksan olmasýndan doðacak zararlardan dolayý sorumluluðun kendisine ait olmasýný, bu hallerde üyeliðinin sona erebileceðini,

- Web Sayfamýz tarafýndan verilen servislerin ve yazýlýmlarýn telif hakkýnýn Web Sayfamýz a ait olduðunu,

- Web Sayfamýz servislerini kullandýðýnda ileri sürdüðü þahsi fikir, düþünce, ifade, Web Sayfamýz ortamýna eklediði dosyalarýn, gönderdiði kiþilik bilgilerinin sorumluluðunun kendisine ait olduðunu ve Web Sayfamýz un bu dosyalardan dolayý hiçbir þekilde sorumlu tutulamayacaðýný, 

- Web Sayfamýz tarafýndan saðlanan servislerde bazý hallerde 18 yaþýndan büyüklere ait bilgilerin yer alabileceðini bu sebeple Web Sayfamýz un sorumlu olmayacaðýný, 

- Servislerinin kullanýmý sýrasýnda kaybolacak, ve/veya eksik alýnacak, yanlýþ adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Web Sayfamýz un sorumlu olmayacaðýný,

- Web Sayfamýz da sunulan hizmetlere Web Sayfamýz tarafýndan belirlenen þekil dýþýnda ve yetkisiz þekilde ulaþmamayý ve yazýlýmý hiçbir þekilde deðiþtirmemeyi, deðiþtirilmiþ olduðu belli olanlarý kullanmamayý ve sözü geçen maddelere uymadýðý durumlarda Web Sayfamýz un uðrayabileceði tüm maddi ve manevi zararlarý ödemeyi,

- Üye verilerinin yetkisiz kiþilerce okunmasýndan, dolayý gelebilecek zararlardan ötürü Web Sayfamýz ýn sorumlu olmayacaðýný,

- Tehdit edici, ahlak dýþý, ýrkçý, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarýna, Uluslararasý anlaþmalara aykýrý mesajlar göndermemeyi,

- Kullanýcý adý olarak kullanýlabilecek rumuzlarý genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarýna uygun olmasýný,

- Diðer kullanýcýlarý taciz ve tehdit etmemeyi, 

- Diðer kullanýcýlarýn servisi kullanmasýný etkileyecek þekilde davranmamayý,

- Kiþi ya da kurumlarýn isimlerini lekeleyici, çiðneyici, ahlaka aykýrý, yakýþýksýz ya da kanun dýþý materyal ya da bilgiler yayýmlamamayý, basmamayý, daðýtmamayý,

- Reklam yapmamayý, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayý ya da satýlmasýna yönelik teklifte bulunmamayý, Anket, yarýþma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayý,

- Web Sayfamýz servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayýt veya elde edilmiþ malzemelerin tamamý ile kullanýcýnýn rýzasý dahilinde olduðunu, kullanýcý bilgisayarýnda yaratacaðý arýzalar, bilgi kaybý ve diðer kayýplarýn sorumluluðunun tamamý ile kendisine ait olduðunu, servisin kullanýmýndan dolayý uðrayabileceði zararlardan dolayý Web Sayfamýz dan tazminat talep etmemeyi,

- Web Sayfamýz dan izin almadan Web Sayfamýz servislerini ticari ya da reklam amacýyla kullanmamayý,

- Web Sayfamýz ýn, dilediði zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceðini,

- Kurallara aykýrý davrandýðý takdirde Web Sayfamýz un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dýþýna çýkarma ve üyeliðe son verme hakkýna sahip olduðunu,

- Web Sayfamýz ýn, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceðini,

- Kanunlara göre postalanmasý yasak olan bilgileri postalamamayý ve zincir posta(chain mail), yazýlým virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postalarý daðýtmamayý,

- Baþkalarýna ait olan kiþisel bilgileri kayýt etmemeyi, kötüye kullanmamayý, 

- Üye kullanýcý adýyla yapacaðý her türlü iþlemden bizzat kendisinin sorumlu olduðunu,

- Müþteri sistem üzerindeki satýn alma iþlemini geçerli bir kredi kartý aracýlýðý ile yapmak zorunda olduðunu, kredi kartý geçerliliði onaylanmadýðýnda sistemden alýþveriþ yapamayacaðýný

- Müþteriler mal teslimi sýrasýnda istenildiði takdirde geçerli bir kimlik kartý göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarýný imza atmadýklarý takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceðini,

- Ürün bir baþka þahýs tarafýndan teslim alýnýyor ise ürünü teslim alan kiþi, Web Sayfamýz adýna ürünü kendisine teslim eden kiþinin ürünü kendisine gönderen kiþiyi tanýdýðýna dair ibraz edebileceði belgeyi imzalamak zorunda olduðunu, belge imzalanmadýðý takdirde ürünün teslim edilmeyebileceðini ve dolayýsý ile sipariþin gerçekleþmemiþ sayýlacaðýný

Kabul ve taahhüt etmiþtir.