<p> &Uuml;yelerimize daha g&uuml;venli bir internet ortamý saðlamak her zaman birinci &ouml;ncelikli konumuz olacaktýr. Bundan dolayý, &uuml;yelerimizin kendilerini rahat hissetmeleri ve site i&ccedil;i iþlemleri yaparken þ&uuml;phe duymamalarý i&ccedil;in i&ccedil;in bazý gizlilik haklarý tanýdýk. &Uuml;yelerimizin, sahip olduklarý bu haklar, aþaðýda sýralanmýþtýr:<br /> <br /> <b>1.</b> Elektronik posta adresiniz baþta olmak &uuml;zere bize verdiðiniz iletiþim bilgileriniz hi&ccedil;bir gerek&ccedil;e ile baþka kuruluþlara daðýtýlmayacak ve reklam, tanýtým, pazarlama yapmak amacýyla kullanýlmayacaktýr.<br /> <br /> <b>2.</b> Bize verdiðiniz &uuml;yelik bilgileri ve kiþisel bilgileriniz, sizin onayýnýz dýþýnda diðer &uuml;yeye ve firmaya a&ccedil;ýlmayacaktýr. Ancak bu bilgiler, sitemizin kendi b&uuml;nyesinde m&uuml;þteri profili belirlemek amacýyla kullanýlacaktýr.<br /> <br /> <b>3.</b> &Uuml;yelik formunu dolduruken sizden istenen kiþisel ve iletiþim bilgilerinizden,